Menu
emblem

Workforce

Name Designation Phone Email
Dr. Sudhir Kumar
(Co-ordinator)
Sc-G 01332-249212 skumar.nihr@gov.in
Shri B Venkatesh
(Head)
Sc-F 0831 - 2447714 venkatesh.nihr@gov.in
Dr. B K Purendara Sc-F 0831 - 2447714 purandara.nihr@gov.in
Dr. Mathewkutty Jose Sc-E 0831 - 2447714 jose.nihr@gov.in
Dr. Chandra Mohan T Sc-D 0831 - 2447714 cmohan.nihr@gov.in
Dr. N. Varadarajan PRA +91-9845987962 nvarad@yahoo.com
Sh. S. Chandra Kumar S. SRA +91-9448635563 chandrakur@yahoo.com
Sh. G. Babu Draftsman Grade-I +91-9449047001 gbabu.cbe@gmail.com
Sh. S.R. Majalatti UDC +91-9448160899 majalatti@yahoo.com
Sh. R.V. Kavalekar MTS